RODO Polityka prywatności – Orion

Orion

RODO Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018r., zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo MGP ORKAN SP. Z O.O. SKA
2.Źródła z jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe to szeroko pojęta komunikacja elektroniczna
(m.in.: poczta e-mail, formularze zapytań), informacja telefoniczna, zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna
3. Przetwarzamy dane osobowe, które Państwo sami przekazali i wykorzystujemy je jedynie na podstawie i w
celu realizacji umowy.

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
a) Wykonanie umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Państwa oraz usług oferowanych przez nas dla
Państwa – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu
zakończenia umowy;
b) Cel finansowo – księgowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi
przepisami prawa podatkowego;
c) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO – prawnie uzasadnionego
interesu Przedsiębiorstwa MGP ORKAN SP. Z O.O. SKA do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem
Cywilnym;

4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych powyżej mogą być:
– Osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności;
– Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na
podstawie zawartych umów;
– Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
– Podmioty, które współuczestniczyły przy realizacji świadczeń wynikających z umowy np. firmy kurierskie, kancelarie
prawne.
5. Dane Państwa będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich
obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.
6. Przedsiębiorstwo MGP ORKAN SP. Z O.O. SKA zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i
organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.

7. Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Jeśli dane
osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.

9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy kontakt pod adresem email: orkan.zn@op.pl pod
numerem tel. 71 398 80 20 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Z poważaniem,

Przedsiębiorstwo MGP ORKAN SP. Z O.O. SKA