Usługi – Orion

Orion

Nasza oferta

Roboty ziemne

- wykopy, nasypy
- wymiana gruntów
- przygotowanie terenu pod inwestycje
- makroniwelacje terenu
- odhumusowanie

Wynajem maszyn:

- wynajem koparek
- wynajem równiarek
- wynajem spycharek
- wynajem walców
- wynajem 3-osiek z hydroburtami
- wynajem ciągników siodłowych

Kruszywa

- dostawy piasku
- dostawy miału kamiennego,
- dostawy mieszanek 0/31,5 i 0/63,
- dostawy grysów,
- dostawy klińca

Roboty inżynieryjne wraz z kompleksową obsługą formalną (uzyskanie pozwolenia na budowę, obsługa formalna budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie)

- budowa dróg, parkingów placów manewrowych
- budowa budowli hydrotechnicznych (zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe)
- budowa stawów hodowlanych
- konserwacja cieków wodnych wraz z umocnieniami skarp i dna
- obsługa budowy hal przemysłowych, produkcyjnych w zakresie robót ziemnych i drogowych
- rekultywacja terenu
- wzmocnienia podłoża

Rozbiórki dróg i obiektów kubaturowych